• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Strømtilknytning

Strømtilknytning

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du ønsker fremføring av strøm til ny eller eksisterende bolig, fritidshus, næringseiendom eller lignende.

For installatører

Melding om installasjonsarbeid

Installasjonsarbeid meldes inn via Elsmart. El-installatører som opererer i vårt forsyningsområde må registrere seg for å få tilgang. Det er kun autoriserte installatørfirmaer som har mulighet til å sende inn melding om installasjonsarbeid til nettselskapet via Elsmart.

www.elsmart.com

Elektriker med faglig ansvar for arbeid knyttet elektrisk anlegg i egen bolig eller fritidsbolig kan levere melding om installasjonsarbeid på post@midtnett.no.

Dokumentasjon på at faglig ansvarlig tilfredsstiller krav i FEK § 7 må oversendes sammen med meldingen.

Det vil være et gebyr for behandling av slike meldinger.

Nyttig informasjon om strømtilknytning

 • Flytting eller endring av nettanlegg

  Alle nødvendige kostnader ved flytting eller endring av nettanlegg skal dekkes gjennom den/de som utløser flytting eller endring.

  Eksempel på typer jobber:

  • Endring fra luftstrekk til jordkabel
  • Flytting av luftstrekk eller jordkabel


  Flytting eller endring av nettanlegg som ikke er del av nyanlegg eller kapasitetsøkning inngår ikke i anleggsbidrag. Kostnader med arbeidene faktureres kunde.

  På grunnlag av arbeidene med flytting eller endring blir det utarbeidet et kostnadsoverslag på arbeid og materiell som sendes til kunden. Arbeidet med flytting eller endring av nettanlegget skal bekreftes av kunde før arbeidene utføres. Det estimerte anleggsbidraget etterkalkuleres når arbeidene er gjort og avregnes ved ferdigstillelse.

  Som grunnlag for kostnadsoverslag skal det brukes Midtnett sine gjeldende timepriser og netto materiellpriser.

  For øvrig vises det til de til enhver tid gjeldende regler på Norges vassdrags- og energidirektorat hjemmesider www.nve.no vedr. anleggsbidrag.

 • Ny nettilknytning og forsterkninger

  Alle nødvendige kostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder skal dekkes gjennom anleggsbidrag av den/de som utløser investeringen.

  Eks. på type jobber:
  • Jordkabel til ny bolig/hytte
  • Forsterkning til eksisterende bolig/hytte
  • Utbygging til boligfelt, hyttefelt og industri

  I de tilfeller nytilknytning eller forsterking utløser reinvesteringer i nettet hvor teknisk levetid er utløpt skal nettselskapet dekke dette. Hvis tilknytning eller forsterking framskynder en reinvestering i nettet skal kunden belastes med den økonomiske verdien av framskyndingen basert på teknisk levetid for anlegget. For fordelingstransformatorer som komponent skal det ikke beregnes verdi av framskyndet reinvestering.

  I radielle fellesnett skal kostnadene fordeles forholdsmessig mellom kundene, basert på hvor stor andel av nettkapasiteten kunden beslaglegger/har rett til å beslaglegge ut fra sikringsstørrelsene. Dette er hovedregel dersom det kan forventes at det kommer flere kunder eller økt effektuttak. Dersom nettselskapet mener at det ikke er sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget, og heller ikke eksisterende kunder krever økt kapasitet i fellesanlegget, kan nettselskapet velge å behandle anleggskostnadene som kundespesifikke i forhold til beregningen av anleggsbidraget.

  Anleggsbidraget fordeles mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse. Nettet dimensjoneres ut fra minste standardkomponent dersom en ikke har opplysninger om at det kommer flere kunder. Kommer det kunder på anlegget på et senere tidspunkt og dette har ledig kapasitet, vil disse ikke måtte betale anleggsbidrag.

  På mindre arbeider blir det estimerte anleggsbidraget etterkalkulert når arbeidene er gjort og avregnet ved ferdigstillelse. Anleggsbidraget er ikke merverdiavgiftspliktig.

  På større arbeider utarbeides det en utbyggingsavtale mellom utbygger og Midtnett som skal signeres før igangsetting. Det estimerte anleggsbidraget forfaller til betaling før igangsetting av arbeidene. Anleggsbidraget blir etterkalkulert og avregnet ved ferdigstillelse. Anleggsbidraget er ikke merverdiavgiftspliktig.

  Som grunnlag for kostnadsoverslag/anleggsbidrag skal det det brukes Midtnett sine gjeldene timepriser og netto materiellpriser

  For øvrig vises det til de til enhver tid gjeldende regler på Norges vassdrags- og energidirektorat hjemmesider www.nve.no vedr. anleggsbidrag.

 • Retningslinjer for fastsettelse av anleggsbidrag

  Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 
  Se § 17-5 Anleggsbidrag i sin helhet ved å klikke her.

   

 • Priser

  Kostnader ved fremføring av strøm til nye eller eksisterende bygninger beregnes ved hvert enkelt tilfelle.

  Ta kontakt med nettavdelingen på tlf. 32 78 32 98 eller pr. epost post@midtnett.no

 • Trenger du mer strøm?

  Dersom du trenger mer strøm i din bolig eller fritidsbolig tar du kontakt med en installatør, som da vil sende melding om installasjonsarbeid til oss.

  På grunnlag av meldingen om installasjonsarbeid blir det utarbeidet et kostnadsoverslag som sendes til deg, dette må du godkjenne før arbeidene utføres. Arbeidene avregnes og faktureres når jobben er gjort.

  Nødvendig avtale om tilkobling/målermontasje gjøres direkte mellom nettselskap og installatør.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top