• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
  • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
  • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Priser på nettleie

Priser på nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et kapasitetsledd/fastledd og et energiledd som varierer i takt med strømforbruket ditt. 

Nettleien du betaler går til drift og vedlikehold av nettet, beredskap, bygging av nye anlegg, avregning, og sist - men ikke minst - til sikkerhet og Eltilsyn.

En stor del av nettleiefakturaen går til staten i form av innkreving av lovpålagte avgifter til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Våre nettleietariffer og priser finner du nedenfor.

Priser fra 01.04.2024

I utgangspunktet er det forbruksavgift på all elektrisk kraft som blir levert i Norge. Det er nettselskapene som er pålagt å kreve inn denne avgiften på vegne av Skattedirektoratet. Forbruksavgiften justeres normalt årlig og fra 01.01.2023 utgjør den 9,16 øre/kWh eks. mva. fra januar-mars. For perioden april-desember er avgiften 15,84 øre/kWh eks.mva. Avgiften er obligatorisk for husholdninger, fritidseiendommer, næringsvirksomhet og administrasjonsbygg i industrien.

Noen næringskategorier har rett til fritak eller reduksjon fra forbruksavgiften. Kunder med rett til redusert avgift eller fritak må legge frem en egenerklæring og nødvendig dokumentasjon årlig for Midtnett. Redusert avgiftssats er 0,546 øre/kWh pr. 01.01.2022. Er du i tvil om dette gjelder for din bedrift kan du ta kontakt med oss på telefon 32 78 32 98.

Avgifter for 2024

Forbruksavgift januar-mars

Forbruksavgift april-desember
9,51 øre/kWh eks. mva.

16,44 øre/kWh eks. mva.
11,89 øre/kWh inkl. mva.

20,55 øre/kWh inkl.mva.
Redusert avgiftssats
0,58 øre/kWh eks. mva.
0,73 øre/kWh inkl. mva.
Avgift til energifondet
- Husholdninger
- Fritidseiendommer
1,00 øre/kWh eks. mva.
1,25 øre/kWh inkl. mva.
Avgift til energifondet
- Næring
kr 800,- målepunkt/år eks. mva.
kr 1000,- målepunkt/år inkl. mva.
Merverdiavgift
25%
 

Tjenester som ikke dekkes av nettleien tar vi betalt for i form av gebyrer.

Deaktivering av kommunikasjonsmodul i måler kr. 1400,-

 

Ved manglende betaling:
Purregebyr kr. 35,-
Oppmøtegebyr ved stenging kr. 700,-
Gjenåpningsbegyr
- dagtid mellom kl 08.00 - 15.00
- kveldstid mellom kl 15.00 - 08.00 + helg

kr. 2000,-
kr. 3750,-
Gjenåpning av anlegg med relé
for fjernstenging
kr. 900,-

 

Ved målerkontroll:
Seriemåling
kr. 1200,-
Kontroll hos nøytral instans 
kr. 1600,-

 

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse "med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet" (ref. standard nettleieavtale).

Utbyggingen av automatisk avlesning har nå kommet så langt at ordningen med å varsle avlesning på målerkort har opphørt. For de som ennå ikke har fått automatisk avlesning, opprettholdes imidlertid ordningen med varsling pr. epost. For varsling av avlesning må vi derfor ha epost-adressen din. Den kan du registrere selv på Din Side.

Alternativt kan vi registrere adressen for deg ved at du sender en epost til post@midtnett.no fra adressen du ønsker å bruke og angir hva det gjelder.

Alle målerstander videresendes kraftleverandørene. Dersom måleravlesning mangler, vil forbruket bli beregnet skjønnsmessig.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top