• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Informasjon til plusskunder

Vi har for tiden mange installatørmeldinger om solcelleanlegg med kunder som ønsker Plusskundeavtale. Mange av disse anleggene er av den størrelsesorden at vi må foreta forsterkninger (tiltak) i nettet før anlegget kan benyttes fullt ut.

Solcelleanleggene vil i de fleste tilfeller kunne settes i drift med redusert ytelse i starten, inntil nødvendige tiltak/forsterkninger i nettet er utført. Det vil derfor være en del meldinger som godkjennes med redusert ytelse i første omgang.

Plusskundeordningen

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

For å være plusskunde er det en forutsetning at det installeres en måler som kan registrere energiflyten i begge retninger, og at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Plusskundene skal betale ordinær nettleie for alt forbruk (uttak) som alle andre privatkunder. Eventuell overskuddskraft som mates inn i nettet må kjøpes av en kraftleverandør og det skal være samme leverandør som kunden kjøper kraft fra.

Alle som leverer strøm inn på vårt strømnett må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Plusskunders innmatingstariff består derfor kun av et energiledd. Energileddets størrelse avhenger av den gjeldende marginaltapssatsen i strømnettet, områdeprisen og netto innmating i strømnettet, og er derfor ikke fast.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller Midtnett noen krav til kunden og installasjonen.

 • Det stilles krav om at produksjonsanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
 • For produksjonsanlegg opp til 25 kW er det REN-blad 0342 som gir de gjeldende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette.
 • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105 eller europeisk norm EN50549-1.
 • Før anlegget installeres skal kundens benyttede installatør sende inn melding om dette til nettselskapet. Med i meldingen skal underlag om sertifisering ligge.
 • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

 

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top